توجه به نقش و اهمیت زهکشی زیرزمینی و توجه ویژه به آن در راستای کنترل سطح
ایستابی، تحقیقات گسترده ای در تمام نقاط دنیا به منظور دستیابی به راه حل های جدید
و اقتصادی تر خصوصاً در ارتباط با انواع لوله، مواد پوششی اطراف آنها و تکنیک های
نصب و کارگذاری هر یک در حال اجرا می باشد. این تحقیق، به منظور بررسی قابلیت
کاربرد پوسته برنج در زهکشی زیرزمینی به عنوان پوشش دور لوله صورت گرفته است و به
این دلیل کارکرد آن با پوشش شن و ماسه مورد مقایسه قرار گرفت. به منظور شبیه سازی
شرایط طبیعی اراضی زهکشی شده در آزمایشگاه و آزمایش فیلتراسیون و آبگذری پوسته
برنج، از یک مخزن آب و خاک با دیواره جانبی دو جداره که علاوه بر امکان تنظیم سطح
ایستابی در ارتفاع مورد نظر، بخشی از یک ترانشه زهکشی را شبیه سازی می نماید،
استفاده گردید. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که پوسته برنج حتی در
تراکم های زیاد نیز دارای هدایت هیدرولیکی بالایی است که این امر می تواند متضمن
کارکرد هیدرولیکی پوشش پوسته برنج باشد. همچنین در مقایسه با پوشش شن و ماسه، پوشش
پوسته برنج کارکرد فیلتری مناسبی داشته است. به علاوه، اگرچه دبی زهکش با پوشش
پوسته برنج کمتر از زهکش با پوشش شن و ماسه است، لیکن به دلیل هزینه بالای تهیه و
حمل و نقل شن و ماسه بویژه در مناطقی که منابع قرضه از محل پروژه فاصله زیادی دارند
و از طرفی در این مناطق پوسته برنج به مقدار فراوان موجود است (مانند مناطق شمالی
کشور)، استفاده از پوشش پوسته برنج قابل توصیه می باشد

/ 1 نظر / 34 بازدید
ش ش

یه کاری میکردی بشه کپی کرد!! اطلاعاتی که نشه استفاده کرد به چه درد میخوره...