کشف نفت و قیر در عهد ساسانیان
پیدایش نفت و قیر در ایران باستان در شاهنامه فردوسی توصیف شده و پیش از آن در عهد ساسانیان نیز از قیر در ساختن بناهای تاریخی، قیر اندود کردن دیوارها، آتش بازی، افروختن آتش و جنگ ها استفاده می شد. آثار به جا مانده تاریخی از وجود قیر در آن عهد، در شادُروان های (سدهای) شوشتر دیده می شود و حتی بقایای یکی از سدها، موسوم به »بند قیر« در مسیر رودخانه کارون و در شوشتر وجود دارد.

/ 0 نظر / 7 بازدید