فصل

فصـــــل

انحراف محور زمین عامل پیدایش فصل‌هاست.


فصل یکی از تقسیمات سال بر اساس تغییر آب و هوا است.گردش زمین به دور خورشید و مایل بودن محور زمین سبب تغییر طول روز و دما می‌شود و فصلها را بوجود می‌آورد.
فصل‌ها حاصل حرکت انتقالی زمین بدور خورشید و متمایل بودن محور چرخش زمین نسبت به صفحه حرکت انتقالی هستند. متمایل بودن زمین باعث تغییر شدت تابش نور خورشید در طول سال و تغییرات آب و هوا در مناطق قطبی و معتدل می‌شود.


انحراف محور زمین

زمین در مداری بیضی شکل به دور خورشید می چرخد.مدار زمین در پیرامون صفحه‌ای فرضی بنام صفحه مداری قرار دارد.محور زمین بر صفحه مداری عمود نیست و با آن زاویه 23.5 درجه می سازد.این انحراف سبب نامساوی شدن طول روز و شب در زمانهای متفاوت سال در یک نقطه می‌شود.
انقلاب تابستانی و انقلاب زمستانی

روز اول تیرماه قطب شمال بیش از هر زمان دیگر (به اندازه 23.5 درجه) بسوی خورشید متمایل است و نور خورشید فقط به برخی از سرزمینهای نیمکره شمالی عمود می‌تابد.این روز طولانی‌ترین روز در نیمکره شمالی است و به آن انقلاب تابستانی می‌گویند.روز نخست دیماه قطب شمال بیش از هر زمان دیگر (به اندازه 23.5 درجه) از خورشید دور است و نور خورشید به هیچ نقطه‌ای از نیمکره شمالی عمود نمی‌تابد.این روز کوتاهترین روز در نیمکره شمالی است و به آن انقلاب زمستانی می‌گویند.زمانی که در نیمکره شمالی انقلاب تابستانی است، در نیمکره جنوبی انقلاب زمستانی اتفاق می افتد.
اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی

انحراف محور زمین در اول مهرماه و اول فروردین تاثیری بر چگونگی تابش نور خورشید به نیمکره شمالی و جنوبی زمین ندارد و هر دو نیمکره به یک اندازه نور خورشید را دریافت می‌کنند.در این دو روز، در همه جای زمین، طول روز و شب مساوی و برابر 12 ساعت است.به این دو روز اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی می‌گویند.زمانی که در نیمکره شمالی اعتدال بهاری است، در نیمکره جنوبی اعتدال پاییزی است.
/ 0 نظر / 3 بازدید