این نواحی از وسیعترین چمنزارهای طبیعی جهان هستند که از نواحی مرکزی اسیا گسترده و به جنوب روسیه از یک سو و چین از سوی دیگر ختم می شود . این چمنزارها 1/4 میلیون کیلومتر مربع (6/1 میلیون مایل مربع) یعنی تقریباَ معادل نصف مساحت امریکا ، وسعت دارند . چمنزارهای غربی دارای زمستانهای سرد و تابستانهای گرم می باشند. هوا در شرق سردتر بوده اما میزان ریزش باران کمتر است. مثل چمنزارهای دیگر ، قسمتهایی از این چمنزار به زیر کشت کشاورزی رفته است و نتیجه آن انقراض نسل بعضی  چرندگان  وحشی در این مناطق بوده است . گونه های حیوانی باقی مانده عبارتند از : موش خرمای نقب زن مثل بوبک و سوسلیک.

/ 0 نظر / 6 بازدید