میزان Co2 در پرکامبرین


این مسئله که اثر گلخانه ای تغییرات آب و هوائی را هدایت می‌کند مورد سؤال است، اما این حقیقت وجود دارد که Co2، متان و بخار آب همگی در نگه داشتن گرمای خورشید در سیستم زمین نقش دارند. اگر آنها در اتمسفر حضور نداشتند، زمین در حدود 33 درجه سردتر می‌شود و با یخ پوشیده می‌شد. مدل‌سازی تئوری چگونگی فعالیت ستاره‌ها پیشنهاد می‌کند که خورشید با گذشت زمان انرژی کمتری به زمین گسیل می‌دارد. تنها حفظ گازی گرما می‌تواند مانع تبدیل زمین به یک سیاره منجمد نابارور شود. با این وجود دوره‌های سرد شدن در 4 بار طی فانروزوئیک مقدار زیادی آب در یخ سطحی نگه داشته‌اند، دورانی تحت عنوان «گلوله برف» در نئوپروتروزوئیک که اولین یخبندان در حدود Ma2200 پیش شناخته شده است. اولین آنها مطابق با اولین شواهد اکسیژن آزاد اتمسفر می‌باشد و احتمالا بوسیله آن ایجاد شده است. متان یک گاز «greenhouse» قویتر از آب یادی اکسید کربن است و از طریق نابودی غیر هوازی به فراوانی تولید می‌شود.و اکسید کننده قوی می‌باشد. در زمان بعدی، آن در اتمسفر موقتی می‌شود مگر اینکه به طور پیوسته، به طور مثال بوسیله ناپایدار شدن هیدرات گازی در رسوبات کف دریا، آزاد شود. گرم شدن بوسیله Co2 بدون شک کل یخ‌زدن را در تنگنا قرار می‌دهد. مشکل مشخص ساختن این موضوع است که هوا چگونه بوده است چون بیشتر برآوردها بر اساس مطالعه پالئوسولها می‌باشد که نتایج عجیب و غیر صحیح برای اوایل پالئوزوئیک می‌دهد (شاویو و ویزر، 2003 را ببینید).


دقت میکروپروب – یونی پیشرفته اکنون برای اندازه‌گیری ایزوتوپ کربن فسیلهای منفرد مناسب است (قطری در حدود 200 میکرومتر). رسوبات شمال چین، تقریبا Ma1400 سن، دارای آکریتارکهای کم تجزیه شده هستند و داده‌های ایزوتوپ کربن آنها برآورد خوبی از میزان Co2 اتمسفر می‌دهد که از روشهای دیگر مستقل هستند.
Kauffman**** A.J.& Xiao****s.****2003**** High Co2 Leveis in the proterozoic atmosphere estimated fromanalyses of individual microfossils-Nature**** V.425****P.279-282) برآوردها نشان می‌دهد که میزان Co2 بین 10 تا 200 برابر بیشتر از امروز بوده است، که برای نگه داشتن زمین در بالای محدوده دماهای یخچالی در زمانی که روشنایی خورشید در حدود %88 امروز بوده کافی است. آکریتارکها در تمام نئوپروتروزوئیک حاضر بوده‌اند و امکان امتحان دوران بحرانی شرایط گلوله برفی با استفاده از این روش وجود دارد.
/ 0 نظر / 8 بازدید